Corpus Christi, TX – Injury Pedestrian Crash at 1298 Salem Drive

Corpus Christi, TX – Injury Pedestrian Crash at 1298 Salem Drive